Dagsgraf Demandzone nestlad i demandzone veckograf i en klar upptrend. Giltig trade.

Se analys större bild